Łowicka 39A

52.2026429,21.004578

Łowicka 39A

Łowicka 39A, Warszawa
Podstawowe informacje
Cena (PLN/EUR) m2
12 378,64 PLN 2 829,53 EUR
Cena (PLN/EUR)
5 100 000,00 PLN 1 165 767,58 EUR
Województwo
Mazowieckie
Dzielnica
Mokotów
Powierzchnia
412,00 m2
Rodzaj transakcji
Sprzedaż
Rodzaj nieruchomości
domy
Zespół Sprzedaży
22 850 95 95
Opis

Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”), działający w imieniu PHN SPV 11 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO mającym na celu sprzedaż
prawa użytkowania wieczystego należącego do PHN SPV 11 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. („Sprzedający”) nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie, w dzielnicy Mokotów, przy ul. Łowickiej 39 A, działka ewidencyjna nr 34, obręb 146505_8.0109. Powierzchnia działki wynosi 792 m2, a powierzchnia użytkowa budynku, mierzona po podłodze(wraz z kondygnacją podziemną) – 412 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KW WA2M/00325673/3.

SZCZEGÓŁY DOT. PRZETARGU (Z ZAŁĄCZNIKAMI) DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.PHNSA.PL W DZIALE BIP OGŁOSZENIA I PRZETARGI.

1. Przedmiot przetargu
Nieruchomość położona w północno – zachodniej części dzielnicy Mokotów, w odległości ok. 4 km od centrum miasta. Posiada bardzo dobry dostęp do środków komunikacji miejskiej. W odległości
ok. 750 m znajduje się najbliższa stacja metra – Pole Mokotowskie. Bardzo dobry dostęp do punktów handlowo-usługowych. W odległości ok. 3 km zlokalizowane jest centrum handlowe – Galeria Mokotów.
Najbliższe otoczenie stanowi głównie zabudowa wielorodzinna – budynki apartamentowe, kilkukondygnacyjne, z ostatniego 10-lecia, niskie budynki wielorodzinne z lat 50-60 XX w. oraz pojedyncze budynki jednorodzinne.
Willa wolnostojąca, całkowicie podpiwniczona, posiadająca trzy kondygnacje nadziemne oraz jedną kondygnację podziemną.
Budynek ma konstrukcję murowaną, posadowiony na murowanych fundamentach. Budynek ma dostęp do następujących mediów: prąd, woda, kanalizacja, C.O., kanalizacja burzowa, gaz oraz następujące instalacje: telekomunikacja, kontrola dostępu i alarm. Dla przedmiotowej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą nr LXX/2187/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010r, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa. Według planu przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem C14MN(U) – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług. Budynek został wpisany do Rejestru Zabytków. Obecnie budynek nie jest objęty żadną umową najmu.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie istnieją zobowiązania, których przedmiotem jest Nieruchomość.

2. Cena wywoławcza oraz informacja o opodatkowaniu sprzedaży podatkiem VAT

Cena wywoławcza wynosi 5 100 000 (słownie: pięć milionów sto tysięcy) złotych netto.

Sprzedaż Nieruchomości objętej przetargiem jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 710), z możliwością rezygnacji ze zwolnienia (oświadczenie).
Do oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia i wyborze opodatkowania sprzedaży Nieruchomości stawką podstawową VAT w wysokości 23% może przystąpić tylko podmiot będący czynnym podatnikiem VAT. W przypadku sprzedaży podmiotowi nie będącemu czynnym podatnikiem VAT
do ceny netto zostanie doliczony podatek naliczony, który Sprzedający odliczył przy zakupie Nieruchomości. Sprzedający dopuszcza zapłatę ceny ze środków pochodzących z kredytu lub pożyczki bankowej.

3. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia
Wymagane wniesienie wadium w wysokości 255 000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, najpóźniej na dzień przed terminem wskazanym
na otwarcie ofert, na rachunek Sprzedającego numer:
97 1240 1053 1111 0010 5390 2363 w Banku PEKAO S.A.
Na przelewie należy umieścić adnotację: „Wadium – przetarg na sprzedaż nieruchomości w Warszawie przy ulicy Łowickiej 39 A”. Za termin wniesienia wadium zostaje przyjęty termin uznania rachunku Sprzedającego.
Wadium podlega zwrotowi uczestnikowi, który nie został wyłoniony na nabywcę lub w przypadku zamknięcia przetargu w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu postępowania lub zamknięciu przetargu.

Wadium nie będzie podlegać zwrotowi jeżeli uczestnik, który wygra postępowanie nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organizatora przetargu (uchyli się od zawarcia umowy), chyba że strony uzgodnią inny termin jej zawarcia, w szczególności w związku z finansowaniem zakupu nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu lub pożyczki bankowej.

4. Prowadzenie postępowania
Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:
I część – część jawna przetargu, w której zostaną otwarte złożone oferty w obecności oferentów,
Termin otwarcia ofert: dnia 12 listopada 2018 r. o godz. 16:00;
Miejsce otwarcia ofert: budynek Kaskada, Al. Jana Pawła II 12, V piętro
II część – część niejawna, negocjacje z zachowaniem konkurencji,
z dopuszczeniem możliwości zorganizowania dodatkowego przetargu ustnego ograniczonego.

5. Termin i miejsce składania ofert

Osoby zainteresowane nabyciem Nieruchomości mogą składać oferty w kancelarii Spółki:
Polski Holding Nieruchomości S. A., budynek Kaskada, Al. Jana Pawła II 12, V piętro, 00-124 WARSZAWA
z dopiskiem: Oferta w przetargu na zakup nieruchomości w Warszawie przy ulicy Łowickiej 39 A. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie w kancelarii Spółki, do godziny 12:00 do dnia 12 listopada 2018 roku.
W przypadku przesłania oferty pocztą pod uwagę będzie brana data jej wpłynięcia do Kancelarii Spółki.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Forma i treść oferty
Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę, i siedzibę, jeśli oferentem jest osoba prawna;
2. Datę sporządzenia oferty;
3. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
4. Termin związania ofertą, przy czym nie może być on krótszy niż 90 dni
od dnia złożenia oferty.

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia

Podmioty przystępujące do udziału w postępowaniu zobowiązane są dołączyć do składanej oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Oświadczenie o obowiązku zachowania tajemnicy handlowej, co do informacji dotyczących Spółki uzyskanych w trakcie postępowania wg załącznika nr 1 do ogłoszenia;
2. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem fizycznym i prawnym Nieruchomości;
3. Oświadczenie o świadomości skutków prawnych uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości przez osobę wygrywającą postępowanie;
4. Oświadczenie, iż w przypadku zamknięcia postępowania i wyboru składającego ofertę, a następnie nie wyrażenia zgody na sprzedaż Nieruchomości przez właściwy organ statutowy, nie będzie wnosił żadnych roszczeń związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży, w stosunku do Spółki oraz Sprzedającej;
5. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami postępowania i nie zgłaszaniu do nich zastrzeżeń;
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystąpienie skutku prawnego doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty, w przypadku dwukrotnego nieodebrania awiza o nadejściu listu poleconego, w ostatnim dniu upływu terminu do odbioru korespondencji;
7. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia dowodu osobistego lub paszportu) oraz klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych, według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia;
8. Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz wydruk
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
9. Reprezentanci spółki prawa handlowego – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego wykazujący umocowanie do reprezentowania danej spółki oraz dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia dowodu osobistego lub paszportu) osoby reprezentującej wraz z klauzulą zgody
na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt 7 powyżej;
10. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia dowodu osobistego lub paszportu) wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt 7 powyżej i pełnomocnictwo w formie notarialnej oraz:
 w przypadku osoby prawnej – oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,
 w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej aktualny w dacie wystawienia pełnomocnictwa.

8. Informacja o wizji lokalnej

Wizji lokalnej Nieruchomości można dokonać do dnia poprzedzającego termin złożenia oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu:
tel.: 22 850 95 95,
e-mail: sprzedaz@phnsa.pl

9. Pozostałe informacje

Cudzoziemcy mogą nabyć Nieruchomość na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

Przed złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się ze stanem fizycznym i prawnym Nieruchomości.
Informujemy, że granice Nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Sprzedającego. Koszt aktu notarialnego ponosi Kupujący.
Po zakończeniu postępowania zostanie uzgodniony termin i miejsce podpisania umowy sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana.
Informujemy, że warunkiem podpisania umowy sprzedaży Nieruchomości jest uzyskanie przez Sprzedającego zgody organów statutowych na sprzedaż.
Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Szczegółowe informacje o Nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółki, telefonicznie lub e-mailem.

Kontakt:
Tel.: +48 22 850-95-95,
E-mail: sprzedaz@phnsa.pl

Polski Holding Nieruchomości S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania i jego zamknięcia bez wskazania przyczyn.

Szczegółowe informacje
Województwo
Mazowieckie
Miasto
Warszawa
Dzielnica
Mokotów
Ulica
Łowicka 39A
Powierzchnia
412
Powierzchnia działki
792
Rodzaj budynku
willa
Liczba pokoi
11
Rok budowy
1936
Stan budynku
bardzo dobry
Stan nieruchomości
bardzo dobry
Forma własności
użytkowanie wieczyste
Balkon
tak

W pobliżu

© OpenStreetMap contributors.
Powrót do listy ofert