Inwestycyjna

51.9782346,15.4851751

Inwestycyjna

Inwestycyjna, Zielona Góra
Podstawowe informacje
Cena (PLN/EUR) m2
72,85 PLN 16,65 EUR
Cena (PLN/EUR)
950 000,00 PLN 217 152,78 EUR
Województwo
Lubuskie
Dzielnica
Powierzchnia
13 041,00 m2
Rodzaj transakcji
Sprzedaż
Rodzaj nieruchomości
dzialki
Zespół Sprzedaży
22 850 95 95
Opis

Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”), działający w imieniu Warszawskiego Holdingu Nieruchomości S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO mającym na celu sprzedaż prawa własności należącego do Warszawskiego Holdingu Nieruchomości S.A. („Sprzedający”) nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie osiedla Czarkowo, w Łężycy, Zielona Góra, stanowiącej działki ewidencyjne nr 357/1 i 357/2, obręb 0059 Zielona Góra. Łączna powierzchnia działek wynosi 1,3041 ha. Dla w/w działek Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1E/00060062/6.

SZCZEGÓŁY DOT. PRZETARGU (Z ZAŁĄCZNIKAMI) DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.PHNSA.PL W DZIALE BIP OGŁOSZENIA I PRZETARGI.

1. Przedmiot postępowania

Dwie niezabudowane działki gruntu, wchodzące w skład kompleksu osiedla Czarnkowo. Działki są położone w bliskim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej numer 281, w odległości ok. 7 km od centrum miasta. Okolice działek stanowią tereny leśne i tereny zabudowy podmiejskiej. Po drugiej stronie drogi wojewódzkiej znajduje się zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna. Na terenie osiedla zlokalizowano podstawowe punkty usługowe; w bliskim sąsiedztwie jest market typu dyskont oraz przystanek komunikacji miejskiej.
W bliskim sąsiedztwie działek są wszystkie podstawowe media. Dla przedmiotowych działek obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr XXXV.282.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 3 lipca 2013 roku. Działka nr 357/2 znajdują się w obrębie strefy MW1 - tereny zabudowy mieszkaniowej. Działka nr 357/1 stanowi rezerwę pod budowę zbiornika retencyjnego na wody opadowe.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie istnieją zobowiązania, których przedmiotem jest Nieruchomość.

2. Cena wywoławcza oraz informacja o opodatkowaniu sprzedaży podatkiem VAT

Cena wywoławcza wynosi 950 000 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto. Transakcja sprzedaży (w rozumieniu prawa podatkowego ) jest opodatkowana stawką 23% VAT. Sprzedający dopuszcza zapłatę ceny ze środków pochodzących z kredytu lub pożyczki bankowej.

3. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia
Wymagane wniesienie wadium w wysokości 47 500 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset) złotych, najpóźniej na dzień przed terminem wskazanym na otwarcie ofert, na rachunek Sprzedającego numer:
24 1240 6003 1111 0000 4946 4320 w Banku PEKAO S.A.
Na przelewie należy umieścić adnotację: „Wadium – przetarg na sprzedaż nieruchomości w Zielonej Górze Łężyca, działki nr 357/1 i 357/2”.
Za termin wniesienia wadium zostaje przyjęty termin uznania rachunku Sprzedającego.
Wadium podlega zwrotowi uczestnikowi, który nie został wyłoniony na nabywcę lub w przypadku zamknięcia przetargu w terminie do 7 dni roboczych
po zakończeniu postępowania lub zamknięciu przetargu.
Wadium nie będzie podlegać zwrotowi jeżeli uczestnik, który wygra postępowanie nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organizatora przetargu (uchyli się od zawarcia umowy), chyba że strony uzgodnią inny termin jej zawarcia, w szczególności w związku z finansowaniem zakupu nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu lub pożyczki bankowej.

4. Prowadzenie postępowania
Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:
I część – część jawna przetargu, w której zostaną otwarte złożone oferty w obecności oferentów. Termin otwarcia ofert: dnia 30 listopada 2018 r. o godz. 15:00; Miejsce otwarcia ofert: budynek Kaskada, Al. Jana Pawła II 12, V piętro
II część – część niejawna, negocjacje z zachowaniem konkurencji, z dopuszczeniem możliwości zorganizowania dodatkowego przetargu ustnego ograniczonego.

5. Termin i miejsce składania ofert

Osoby zainteresowane nabyciem Nieruchomości mogą składać oferty w kancelarii Spółki:
Polski Holding Nieruchomości S. A., budynek Kaskada Al. Jana Pawła II 12 V piętro 00-124 WARSZAWA
z dopiskiem: Oferta w przetargu na zakup nieruchomości w Łężycy Zielona Góra działki nr 357/1 i 357/2 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie w kancelarii Spółki, do godziny 12:00 do dnia 30 listopada 2018 roku.
W przypadku przesłania oferty pocztą pod uwagę będzie brana data jej wpłynięcia do Kancelarii Spółki. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Forma i treść oferty
Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę, i siedzibę, jeśli oferentem jest osoba prawna;
2. Datę sporządzenia oferty;
3. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
4. Termin związania ofertą, przy czym nie może być on krótszy niż 90 dni
od dnia złożenia oferty.


7. Wymagane dokumenty i oświadczenia
Podmioty przystępujące do udziału w postępowaniu zobowiązane są dołączyć do składanej oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Oświadczenie o obowiązku zachowania tajemnicy handlowej, co do informacji dotyczących Spółki uzyskanych w trakcie postępowania wg załącznika nr 1 do ogłoszenia;
2. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem fizycznym i prawnym Nieruchomości;
3. Oświadczenie o świadomości skutków prawnych uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości przez osobę wygrywającą postępowanie;
4. Oświadczenie, iż w przypadku zamknięcia postępowania i wyboru składającego ofertę, a następnie nie wyrażenia zgody na sprzedaż Nieruchomości przez właściwy organ statutowy, nie będzie wnosił żadnych roszczeń związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży, w stosunku do Spółki oraz Sprzedającej;
5. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami postępowania i nie zgłaszaniu do nich zastrzeżeń;
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystąpienie skutku prawnego doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty, w przypadku dwukrotnego nieodebrania awiza o nadejściu listu poleconego, w ostatnim dniu upływu terminu do odbioru korespondencji;
7. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia dowodu osobistego lub paszportu) oraz klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych, według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia;
8. Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz wydruk
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
9. Reprezentanci spółki prawa handlowego – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego wykazujący umocowanie do reprezentowania danej spółki oraz dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia dowodu osobistego lub paszportu) osoby reprezentującej wraz z klauzulą zgody
na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt 7 powyżej;
10. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia dowodu osobistego lub paszportu) wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt 7 powyżej i pełnomocnictwo w formie notarialnej oraz:
 w przypadku osoby prawnej – oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,
 w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej aktualny w dacie wystawienia pełnomocnictwa.

8. Pozostałe informacje

Cudzoziemcy mogą nabyć Nieruchomość na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

Przed złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się ze stanem fizycznym i prawnym Nieruchomości. Informujemy, że granice Nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Sprzedającego.
Koszt aktu notarialnego ponosi Kupujący. Po zakończeniu postępowania zostanie uzgodniony termin i miejsce podpisania umowy sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana.
Informujemy, że warunkiem podpisania umowy sprzedaży Nieruchomości jest uzyskanie przez Sprzedającego zgody organów statutowych na sprzedaż.
Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Szczegółowe informacje o Nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółki, telefonicznie lub e-mailem:
Kontakt:
Tel.: +48 22 850-95-95,
E-mail: sprzedaz@phnsa.pl

Polski Holding Nieruchomości S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania i jego zamknięcia bez wskazania przyczyn.

Szczegółowe informacje
Województwo
Lubuskie
Miasto
Zielona Góra
Ulica
Inwestycyjna
Powierzchnia
13041
Forma własności
własność
Typ działki
budowlana-wielorodzinna

W pobliżu

© OpenStreetMap contributors.
Powrót do listy ofert

Sprawdź pozostałe oferty z tej lokalizacji

Go to the offer
dipservice_agencja_zs_910_10.jpg
na sprzedaż
Inwestycyjna
Zielona Góra
Typ obiektu: dzialki
Powierzchnia: 16 909,00 m2
Go to the offer
dipservice_agencja_zs_911_10.jpg
na sprzedaż
Inwestycyjna
Zielona Góra
Typ obiektu: dzialki
Powierzchnia: 9 863,00 m2