RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2023 Z DNIA 12 STYCZNIA 2023 R.

czwartek, Styczeń 12, 2023

 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023:

  • Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 r. - 26 kwietnia 2023 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r.- 25 maja 2023 r.
  • Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2023 r. - 13 września 2023 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. - 23 listopada 2023 r.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że:

  • zgodnie z § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały jednostkową kwartalną informację finansową,
  • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r. oraz za II kwartał 2023 r.,
  • zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

 

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Adam Lesiński - Członek Zarządu ds. Finansowych