Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (w mln PLN)

 31.12.201831.12.201731.12.201631.12.201531.12.201431.12.201331.12.2012
Aktywa2 783,52 642,92 681,02 514,02 283,4 2 457,8 2 297,6 
w tym: nieruchomości inwestycyjne2 320,72 270,22 324,72 015,4 1 924,1 1 927,9 1 911,5 
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej
2 021,01 985,81 965,2 1 949,8 1 947,1 1 861,7 1 710,5 
Zobowiązania długoterminowe
420,0529,8582,6344,6 98,6 212,8 328,1 
Zobowiązania krótkoterminowe315,599,8104,6 186,7 184,1 252,3 83,8 

 

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z całkowitych dochodów (w mln PLN)

 2018201720162015 201420132012 
Przychody z najmu160,0149,7153,5127,4120,8 131,2 140,0 
Przychody z działalności deweloperskiej0,60,713,7 26,645,439,5 43,3 
Przychody z pozostałej działalności 8,48,28,25,70,30,64,4 
Przychody z działalności operacyjnej razem 169,0158,6175,4 159,7 166,5 171,3187,7 
Wynik z najmu84,681,277,2 60,155,5 72,1 69,5
Wynik z działalności deweloperskiej 0,10,10,18,7 11,29,7 (0,7) 
Wynik z pozostałej działalności 1,31,41,7 1,5(0,3) (0,1) (2,7) 
Wyniki z działalności razem86,082,779,070,3 66,481,7 66,1 
Koszty administracyjne(32,3)(31,4)(31,1) (38,4)(38,5) (46,2) (54,6) 
Zmiana wartości godziwej nieruchomości
inwestycyjnych i wynik na zbyciu
13,7(18,0)(12,7) (83,8) (39,5) (31,0) (221,4) 
Koszt świadczeń w formie akcji- -

 -

Pozostałe przychody i koszty netto(2,2)3,29,839,824,1 (11,5) (22,6) 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej65,236,545,0 (12,1) 12,5(7,0) (232,5)
Zysk (strata) butto z działalności kontynuowanej 58,433,531,1 (22,2)13,7 (0,2) (230,6) 
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej47,831,430,8 50,6 108,0 107,2(187,8) 
Całkowite dochody ogółem 47,531,431,0 50,6 107,8107,0 (183,6)
Liczba akcji (w tys. sztuk) 46 828,946 814,746 786,0 46 722,7 46 482,0 44 599,943 384,0 
Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający
akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł)
1,020,670,66 1,05 2,29 2,29 -3,94 

 

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z przepływów pieniężnych (w mln PLN)

 2018201720162015201420132012
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej82,570,232,0 46,3 15,634,2 (24,8) 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(56,7)10,1(281,1) (136,9) (8,7) 10,2 21,7 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(15,6)52,4198,8 80,7 (88,3) (0,5) (0,9)