Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (w mln PLN)

 31.12.201731.12.201631.12.201531.12.201431.12.201331.12.2012
Aktywa2 642,92 681,02 514,02 283,4 2 457,8 2 297,6 
w tym: nieruchomości inwestycyjne2 270,22 324,72 015,4 1 924,1 1 927,9 1 911,5 
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej
1 985,81 965,2 1 949,8 1 947,1 1 861,7 1 710,5 
Zobowiązania długoterminowe529,8582,6344,6 98,6 212,8 328,1 
Zobowiązania krótkoterminowe99,8104,6 186,7 184,1 252,3 83,8 

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z całkowitych dochodów (w mln PLN)

 201720162015 201420132012 
Przychody z najmu149,7153,5127,4120,8 131,2 140,0 
Przychody z działalności deweloperskiej0,713,7 26,645,439,5 43,3 
Przychody z pozostałej działalności 8,28,25,70,30,64,4 
Przychody z działalności operacyjnej razem 158,6175,4 159,7 166,5 171,3187,7 
Wynik z najmu81,277,2 60,155,5 72,1 69,5
Wynik z działalności deweloperskiej 0,10,18,7 11,29,7 (0,7) 
Wynik z pozostałej działalności 1,41,7 1,5(0,3) (0,1) (2,7) 
Wyniki z działalności razem82,779,070,3 66,481,7 66,1 
Koszty administracyjne(31,4)(31,1) (38,4)(38,5) (46,2) (54,6) 
Zmiana wartości godziwej nieruchomości
inwestycyjnych i wynik na zbyciu
(18,0)(12,7) (83,8) (39,5) (31,0) (221,4) 
Koszt świadczeń w formie akcji -

 -

Pozostałe przychody i koszty netto3,29,839,824,1 (11,5) (22,6) 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej36,545,0 (12,1) 12,5(7,0) (232,5)
Zysk (strata) butto z działalności kontynuowanej 33,531,1 (22,2)13,7 (0,2) (230,6) 
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej31,430,8 50,6 108,0 107,2(187,8) 
Całkowite dochody ogółem 31,431,0 50,6 107,8107,0 (183,6)
Liczba akcji (w tys. sztuk) 46 814,746 786,0 46 722,7 46 482,0 44 599,943 384,0 
Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający
akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł)
0,670,66 1,05 2,29 2,29 -3,94 

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z przepływów pieniężnych (w mln PLN)

 201720162015201420132012
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej70,232,0 46,3 15,634,2 (24,8) 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej10,1(281,1) (136,9) (8,7) 10,2 21,7 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej52,4198,8 80,7 (88,3) (0,5) (0,9) 

O nas

properties
0 137
Nieruchomości w ofercie
area
0 308898
Suma zarządzanej powierzchni
years
0 57
Lata doświadczenia
clients
0 1339
Ilość naszych klientów