Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (w mln PLN)

  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Aktywa 2 642,9 2 681,0 2 514,0 2 283,4  2 457,8  2 297,6 
w tym: nieruchomości inwestycyjne 2 270,2 2 324,7 2 015,4  1 924,1  1 927,9  1 911,5 
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej
1 985,8 1 965,2  1 949,8  1 947,1  1 861,7  1 710,5 
Zobowiązania długoterminowe 529,8 582,6 344,6  98,6  212,8  328,1 
Zobowiązania krótkoterminowe 99,8 104,6  186,7  184,1  252,3  83,8 

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z całkowitych dochodów (w mln PLN)

  2017 2016 2015  2014 2013 2012 
Przychody z najmu 149,7 153,5 127,4 120,8  131,2  140,0 
Przychody z działalności deweloperskiej 0,7 13,7  26,6 45,4 39,5  43,3 
Przychody z pozostałej działalności  8,2 8,2 5,7 0,3 0,6 4,4 
Przychody z działalności operacyjnej razem  158,6 175,4  159,7  166,5  171,3 187,7 
Wynik z najmu 81,2 77,2  60,1 55,5  72,1  69,5
Wynik z działalności deweloperskiej  0,1 0,1 8,7  11,2 9,7  (0,7) 
Wynik z pozostałej działalności  1,4 1,7  1,5 (0,3)  (0,1)  (2,7) 
Wyniki z działalności razem 82,7 79,0 70,3  66,4 81,7  66,1 
Koszty administracyjne (31,4) (31,1)  (38,4) (38,5)  (46,2)  (54,6) 
Zmiana wartości godziwej nieruchomości
inwestycyjnych i wynik na zbyciu
(18,0) (12,7)  (83,8)  (39,5)  (31,0)  (221,4) 
Koszt świadczeń w formie akcji  -

 -

Pozostałe przychody i koszty netto 3,2 9,8 39,8 24,1  (11,5)  (22,6) 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36,5 45,0  (12,1)  12,5 (7,0)  (232,5)
Zysk (strata) butto z działalności kontynuowanej  33,5 31,1  (22,2) 13,7  (0,2)  (230,6) 
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 31,4 30,8  50,6  108,0  107,2 (187,8) 
Całkowite dochody ogółem  31,4 31,0  50,6  107,8 107,0  (183,6)
Liczba akcji (w tys. sztuk)  46 814,7 46 786,0  46 722,7  46 482,0  44 599,9 43 384,0 
Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający
akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł)
0,67 0,66  1,05  2,29  2,29  -3,94 

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z przepływów pieniężnych (w mln PLN)

  2017 2016 2015 2014 2013 2012
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 70,2 32,0  46,3  15,6 34,2  (24,8) 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10,1 (281,1)  (136,9)  (8,7)  10,2  21,7 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 52,4 198,8  80,7  (88,3)  (0,5)  (0,9) 

O nas

properties
0 137
Nieruchomości w ofercie
area
0 308898
Suma zarządzanej powierzchni
years
0 57
Lata doświadczenia
clients
0 1339
Ilość naszych klientów