Image should be here
Grupa Kapitałowa Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyj na Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2021 rok
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
za 2021 rok
Spis treści
A. List Prezesa Zarządu ........................................................................................................................................................................... 3
B. Wprowadzenie ..................................................................................................................................................................................... 5
1. Podstawa prawna sporządzenia raportu ............................................................................................................................................... 5
2. Istotni interesariusze i zagadnienia niefinansowe ................................................................................................................................. 5
3. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności ................................................................................................................................... 6
C. Obszar zarządczy ................................................................................................................................................................................ 7
1. Model biznesowy i strategia Grupy Kapitałowej PHN ............................................................................................................................ 7
2. Ład zarządczy ..................................................................................................................................................................................... 12
3. Zarządzanie ryzkiem ........................................................................................................................................................................... 13
4. Zarządzanie etyką ............................................................................................................................................................................... 14
D. Obszar środowiskowy ....................................................................................................................................................................... 15
1. Zrównoważone budownictwo .............................................................................................................................................................. 15
2. Oddziaływanie na środowisko w ramach działalności budowlanej i zarządzania nieruchomościami .................................................. 17
3. Pozostałe rodzaje oddziaływania na środowisko ................................................................................................................................ 22
E. Obszar społeczny i pracowniczy ..................................................................................................................................................... 22
1. Zatrudnienie, wynagrodzenia, równość i różnorodność ...................................................................................................................... 22
2. Relacje ze stroną pracowniczą ............................................................................................................................................................ 29
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy .......................................................................................................................................................... 30
4. Rozwój i edukacja ................................................................................................................................................................................ 32
5. Prawa człowieka .................................................................................................................................................................................. 34
6. Społeczności lokalne i zaangażowanie społeczne .............................................................................................................................. 35
7. Bezpieczeństwo produktów i ich użytkowników .................................................................................................................................. 36
F. Taksonomia UE .................................................................................................................................................................................. 37
G. Specyfikacja raportu ......................................................................................................................................................................... 39
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
za 2021 rok
3
A. List Prezesa Zarządu
Szanowni Państwo!
Mamy za sobą pełen wyzwań rok. Pomimo niesprzyjających warunków rynkowych naszej spółce udało się osiągnąć stabilne wyniki finansowe i zrealizować wiele ambitnych przedsięwzięć. Bez szwanku przeszliśmy przez czas pandemii i umocniliśmy fundamenty naszej działalności. Jest to szczególnie ważne w czasach narastającej niepewności na arenie międzynarodowej spowodowanej agresją militarną Rosji na Ukrainę i wpływem pandemii, przyczyniającymi się do zawirowań na rynkach finansowych i pogarszającej się globalnej sytuacji makroekonomicznej.
Obecnie niezwykle trudno przewidzieć, jak głęboki wpływ na sytuację na krajowym rynku nieruchomości będą mieć tragiczne wydarzenia w sąsiedniej Ukrainie. Jednak dzięki konsekwentnie prowadzonej dywersyfikacji działalności Grupa PHN jest przygotowana na ewentualne turbulencje.
Chciałbym Państwa zapewnić, że jesteśmy gotowi podejmować wszystkie niezbędne działania, by utrzymać stabilną i bezpieczną sytuację spółki. Jesteśmy także gotowi realizować nowe projekty, o ile będą temu sprzyjać warunki makroekonomiczne. Obecnie nie widzimy większego zagrożenia dla planowanych na ten rok projektów nieruchomościowych, a prace przy prowadzanych inwestycjach przebiegają zgodnie z harmonogramem. Naszym celem pozostaje dalsze zwiększanie wartości naszej spółki i zapewnienie jej dynamicznego rozwoju.
Niniejszym przedstawiamy Państwu Jednostkowy Raport Roczny Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. oraz Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., w których prezentujemy nasze wyniki finansowe i najważniejsze osiągnięcia w 2021 roku.
W ubiegłym roku, pomimo trudnych warunków rynkowych związanych z pandemią, zakłóceniami w łańcuchach dostaw, wzrostem kosztów pracy i materiałów budowlanych, czy też głębokimi zmianami na rynku biurowym, osiągnęliśmy wzrost zysku netto, a wynik z najmu utrzymaliśmy na poziomie zbliżonym do 2020 roku. Utrzymujemy także w ryzach koszty działalności. W następnych latach spodziewamy się zakończenia kolejnych istotnych inwestycji w segmencie mieszkaniowym. Portfel naszej Grupy obejmuje obecnie 156 aktywów nieruchomościowych o łącznej wartości około 3,5 mld zł. Plasuje nas to w czołówce największych firm nieruchomościowych w Polsce.
Konsekwentnie dywersyfikujemy obszary naszej działalności biznesowej. Wzmacniamy pozycję w różnych segmentach rynku i w miarę możliwości korzystamy z nadarzających się okazji inwestycyjnych. Jednocześnie, uważnie obserwujemy sytuację w całej branży nieruchomości, elastycznie dostosowując naszą ofertę do zmieniających się potrzeb klientów.
Prace budowlane związane z naszymi flagowymi inwestycjami w segmencie biurowym projektami SKYSAWA i INTRACO Prime w Warszawie - zbliżają się ku końcowi. Zawarliśmy długoterminową umowę najmu całej powierzchni kompleksu SKYSAWA z PKO Bankiem Polskim S.A. Była to największa umowa najmu w ponad 10-letniej historii działalności Grupy PHN i największa tego typu transakcja na polskim rynku w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Biurowiec SKYSAWA, doskonale zlokalizowany w samym centrum stolicy i spełniający najwyższe standardy nowoczesnego i przyjaznego środowisku budownictwa, stanie się wkrótce nową siedzibą największej polskiej instytucji finansowej. W przypadku INTRACO Prime podpisaliśmy umowę najmu na znaczącą część powierzchni i prowadzimy obecnie zaawansowane rozmowy z kolejnymi potencjalnymi klientami.
Jesteśmy w gronie firm, które w stanie zaprojektować i zrealizować zarówno duże kompleksy biurowo-handlowe, jak i kameralne osiedla mieszkaniowe. Nasze inwestycje cieszą się dużym zainteresowaniem i zdobywają uznanie międzynarodowych ekspertów. Nasz nowatorski projekt mieszkaniowo-rekreacyjny związany z rewitalizacją nabrzeża portowego w Gdyni - Yacht Park & Marina Yacht Park - znalazł się w 2021 roku wśród finalistów prestiżowej nagrody konkursu MIPIM Awards w Cannes. Z kolei, wyższa część kompleksu SKYSAWA, którą stanowi 155-metrowa wieża, zdobyła nominację w międzynarodowym konkursie BREEAM Awards 2022 w Londynie w kategorii „Regional Award Central and Eastern Europe”. Nagrody BREEAM przyznawane inwestycjom, które wyznaczają najwyższe standardy w zakresie rozwiązań proekologicznych i zrównoważonego budownictwa. To kolejna nasza nominacja w konkursie BREEAM Awards.
Od kilku lat konsekwentnie zwiększamy liczbę realizowanych przez nas inwestycji mieszkaniowych. Widzimy dalszy potencjał rozwoju tego segmentu rynku w ramach naszej Grupy. Obecnie w realizacji trzy inwestycje. Planujemy także rozpoczęcie budowy osiedla przy ul. Kolejowej w Warszawie oraz kolejne projekty mieszkaniowe.
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
za 2021 rok
4
Wraz z rozwojem usług e-commerce obserwujemy rosnące zainteresowanie najmem wysokiej klasy nieruchomości magazynowych zlokalizowanych w atrakcyjnych miejscach w Polsce. Zamierzamy rozwijać się także w tym segmencie rynku.
W ubiegłym roku spółka PHN Property Management, należąca do Polskiego Holdingu Nieruchomości i Polskiego Holdingu Hotelowego, nabyła od syndyka masy upadłościowej część przedsiębiorstwa spółki Cosmar Polska, funkcjonującą pod nazwą handlową „Regent Warsaw Hotel”. W przyszłości chcemy przekształcić ten hotel w jedno z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w stolicy.
Promujemy najwyższe zielone standardy na rynku nieruchomości. Nasze projekty przyjazne ludziom i środowisku, projektowane i tworzone zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Doskonale rozumiemy wyzwania współczesnego świata jakim zmiany klimatyczne. Wymagają one zdecydowanych działań takich jak minimalizacja śladu węglowego, skrócenie łańcucha dostaw czy szeroko pojętej energooszczędności budynków. Potwierdzają to prestiżowe certyfikaty, które nasze nowoczesne obiekty biurowe otrzymują od międzynarodowych instytucji oceniających ich zgodność z wymogami ochrony środowiska.
W imieniu Zarządu PHN chciałbym podziękować wszystkim pracownikom naszej Grupy za ich zaangażowanie w przedsięwzięcia realizowane przez nas w tym trudnym czasie. Podziękowania za powierzone nam zaufanie i wsparcie przy realizacji naszej strategii kieruję również do Rady Nadzorczej i do naszych Akcjonariuszy. Jesteśmy Grupą o silnych fundamentach, gotową do podejmowania ambitnych wyzwań.
Z wyrazami szacunku,
Marcin Mazurek
Prezes Zarządu PHN S.A.
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
za 2021 rok
5
B. Wprowadzenie
1. Podstawa prawna sporządzenia raportu
Niniejsze sprawozdanie dotyczące Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. („ PHN ”, Grupa ”, Spółka ”) sporządzono za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Jest to drugie sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PHN i jest wyrazem poszanowania idei społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego budownictwa oraz zasady ochrony środowiska naturalnego. Sprawozdanie uwzględnia ogólne zasady sprawozdawczości wynikające z:
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 roku zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy („ Dyrektywa ”),
Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, znowelizowanej ustawą z dnia 15 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o rachunkowości, która stanowiła implementację do polskiego prawa zapisów Dyrektywy („ Ustawa ”),
Komunikatu Komisji 2017/C 215/01 na temat wytycznych dotyczących sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych – metodyka sprawozdawczości niefinansowej („ Wytyczne KE ”),
Standardu Informacji Niefinansowych będącego regulacją środowiskową, której opracowanie było koordynowane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Fundację Standardów Raportowania, która została opublikowana i jest dostępna m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów („ SIN ”).
2. Istotni interesariusze i zagadnienia niefinansowe
W ramach prac nad aktualizacją strategii przeprowadzono badanie istotności, którego celem było ustalenie najważniejszych interesariuszy i zagadnień niefinansowych. Przeprowadzono m.in. analizę kluczowych obszarów, analizę wewnętrzną procesów operacyjnych oraz konsultacje z kadrą zarządczą i menedżerską. Na tej podstawie wyodrębniono prezentowany w niniejszym sprawozdaniu zakres przedmiotowy oraz dokonano oceny istotności. Podczas powyżej opisanych działań wskazano najważniejsze grupy interesariuszy oraz określono zagadnienia niefinansowe, które zostały szczegółowo przedstawione w dalszej części sprawozdania.
Istotni interesariusze Grupy Kapitałowej PHN:
klienci (z obszaru najmu, sprzedaży i usług doradczych),
partnerzy biznesowi,
akcjonariusze i obligatariusze (obecni i potencjalni),
spółki Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego,
media,
analitycy,
pracownicy,
społeczność lokalna.
Istotne zagadnienia niefinansowe Grupy Kapitałowej PHN:
w obszarze środowiskowym:
- surowce, materiały i woda,
- emisja do atmosfery,
- zanieczyszczenia hałasem,
w obszarze społecznym i pracowniczym:
- zatrudnienie, wynagrodzenia, równość i różnorodność,
- relacje ze stroną pracowniczą,
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- rozwój i edukacja,
- bezpieczeństwo produktów i ich użytkowników.
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
za 2021 rok
6
3. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności
PHN określił listę kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności, które monitorowane i będą raportowane w ramach sprawozdawczości niefinansowej i które są wykorzystywane do podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych.
Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności:
Wskaźnik
2020
2021
Liczba inwestycji w realizacji [G.1.1.]
5
5
Liczba budynków certyfikowanych ekologicznie [G.1.1.] *
5
5
Całkowite zużycie energii [MWh] [E.2.1.]
19 028
23 693
Liczba pracowników [S.2.1.]
584
642
Liczba zrealizowanych szkoleń [S.5.1.]
79
120
Image should be here
* Dane uwzględniają budynki, które posiadają certyfikaty ekologiczne na etapie final
Analiza ujawnionych kluczowych wskaźników efektywności:
Liczba inwestycji w realizacji:
Celem Grupy PHN pozostaje zwiększanie wartości spółki, zapewnienie jej dynamicznego rozwoju, a także dalsza dywersyfikacja profilu działalności. Jednym ze wskaźników odzwierciedlających to założenie jest liczba inwestycji w realizacji. W 2021 roku w trakcie budowy było pięć inwestycji, w tym dwa duże projekty biurowe: SKYSAWA i INTRACO Prime oraz trzy projekty mieszkaniowe: Osiedle Olimpijczyk, INSTA 21 i Młoda Białołęka. Wskaźnik ten pozostał na tym samym poziomie co w 2020 roku, mimo zmieniły się niektóre z realizowanych projektów (tzn. w 2020 roku zakończona została realizacja dwóch projektów mieszkaniowych: Yacht Park, VIS A VIS WOLA II, a w to miejsce w 2021 roku rozpoczęła się budowa INSTA 21 i Młodej Białołęki).
W celu utrzymania dalszego dynamicznego rozwoju spółki w kolejnych latach prognozowane jest utrzymanie tego wskaźnika na podobnym poziomie, przy czym należy się liczyć, ze względu na sytuację geopolityczną i makroekonomiczną niewykluczone jest, że wartość tego wskaźnika w kolejnych latach może zmaleć.
Liczba budynków certyfikowanych ekologicznie:
PHN promuje najwyższe zielone standardy na rynku nieruchomości. Projekty Grupy PHN przyjazne ludziom i środowisku, projektowane i tworzone zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nowe obiekty realizowane przez PHN certyfikowane w uznawanym na całym świecie systemie BREEAM. Grupa Kapitałowa PHN dokłada starań by otrzymywały one możliwie jak najwyższe poziomy certyfikatów ekologicznych. Idea zrównoważonego budownictwa jest konsekwentnie wdrażana także w istniejących nieruchomościach należących do Grupy PHN. W 2021 roku pięć nieruchomości klasy A posiadało certyfikaty w systemie BREEAM lub LEED. W 2020 roku wskaźnik ten był na tym samym poziomie. W kolejnych latach przewidywany jest wzrost wskaźnika, ze względu na ukończenie dwóch inwestycji biurowych SKYSAWA i INTRACO Prime, które otrzymają certyfikaty ekologiczne na poziomie final. Grupa PHN analizuje także rozpoczęcie certyfikacji ekologicznej dla inwestycji mieszkaniowych, co również może przełożyć się na wzrost tego wskaźnika. Wskaźnik efektywności może zwiększyć się także w sytuacji potencjalnej akwizycji budynku biurowego klasy A, który będzie posiadał certyfikat ekologiczny.
Całkowite zużycie energii:
Poziom zużycia energii ma istotne znaczenie w strukturze kosztów utrzymania nieruchomości. W związku z powyższym Spółka podejmuje działania mające na celu ograniczanie ich zużycia m.in. poprzez monitoring oraz szereg innych działań mających na celu ich optymalizację takich jak: zintegrowane systemy budynkowe pozwalające na stały monitoring i automatyczne ograniczenia zużyć oraz kompensacja mocy biernej. W 2020 roku całkowite zużycie energii wyniosło 19 028 MWh i było niższe ze względu na trwającą pandemię, co przełożyło się na niski poziom obłożenia pracowników pracujących stacjonarnie w biurach. W 2021 roku nadal odczuwane były skutki pandemii, niemniej jednak pracownicy przynajmniej częściowo powrócili do pracy stacjonarnej w biurach, co spowodowało wzrost zużycia energii do poziomu 23 693 MWh. Zużycie energii w 2022 roku będzie wynikało z przyjętego przez najemców trybu pracy.
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
za 2021 rok
7
Liczba pracowników:
W celu efektywnego wspierania procesów biznesowych w Grupie PHN konieczne jest odpowiednie dostosowanie liczby pracowników do realizowanych projektów. W związku z intensyfikacją programu inwestycyjnego, a także rozwojem działalności hotelowej liczba pracowników na koniec 2021 roku zwiększyła się do 642 osób w porównaniu do 584 osób na koniec 2020 roku. W Grupie PHN przestrzegane normy mające na celu zapewnienie pracownikom godnych, bezpiecznych i zapewniających równość warunków pracy i płacy. Celem PHN jest budowanie środowiska pracy opartego na wartościach takich jak: wzajemna współpraca, tolerancja oraz szacunek w codziennych relacjach. W związku z planowanym w kolejnych latach utrzymaniem liczby realizowanych inwestycji na podobnym poziomie zatrudnienie powinno pozostawać również na poziomie niezbędnym do realizacji kluczowych wyzwań stojących przed Grupą PHN, przy uwzględnieniu możliwych zmian w otoczeniu rynkowym.
Liczba zrealizowanych szkoleń:
Pracownicy najcenniejszym kapitałem firmy, gdyż to oni tworzą jej unikalną kulturę organizacyjną i budują pozycję rynkową, dając przewagę konkurencyjną. Dlatego z punktu widzenia PHN obszar szkoleń, to inwestycja w kompetencje, rozwój i wiedzę pracowników, wspierająca strategiczne, długofalowe cele Grupy PHN oraz pozwalająca na usprawnianie i jakościowe ulepszanie standardów codziennej pracy. W ramach dbania o rozwój zawodowy wszyscy pracownicy PHN mają dostęp do szkoleń realizowanych m.in. w oparciu o Politykę szkoleniową, a pracownicy o dużym potencjale i kompetencjach mogą rozwijać ścieżkę kariery wewnątrz organizacji. Liczba zrealizowanych szkoleń w ramach Grupy PHN wzrosła w 2021 roku z do 120 z 79 zrealizowanych szkoleń w 2020 roku. W celu efektywnego wykorzystania potencjału pracowników oraz podnoszenia ich kwalifikacji w kolejnych latach planowane jest utrzymanie realizowanych szkoleń zarówno zewnętrznych , jak i