POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok
(Wszystkie kwoty wyrażone są w mln PLN o ile nie podano inaczej)
Image should be here
P o l s k i H o l d i n g N i e r u c h o m o ś c i S p ó ł k a A k c y j n a Raport roczny za 2021 rok
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
(Wszystkie kwoty wyrażone są w mln PLN o ile nie podano inaczej)
Raport roczny zawiera:
1. List Prezesa Zarządu
2. Wybrane dane finansowe
3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
4. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
6. Informację Zarządu
7. Oświadczenie i Ocenę Rady Nadzorczej
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
(Wszystkie kwoty wyrażone są w mln PLN o ile nie podano inaczej)
Szanowni Państwo!
Mamy za sobą pełen wyzwań rok. Pomimo niesprzyjających warunków rynkowych naszej spółce udało się osiągnąć stabilne wyniki finansowe i zrealizować wiele ambitnych przedsięwzięć. Bez szwanku przeszliśmy przez czas pandemii i umocniliśmy fundamenty naszej działalności. Jest to szczególnie ważne w czasach narastającej niepewności na arenie międzynarodowej spowodowanej agresją militarną Rosji na Ukrainę i wpływem pandemii, przyczyniającymi się do zawirowań na rynkach finansowych i pogarszającej się globalnej sytuacji makroekonomicznej.
Obecnie niezwykle trudno przewidzieć, jak głęboki wpływ na sytuację na krajowym rynku nieruchomości będą mieć tragiczne wydarzenia w sąsiedniej Ukrainie. Jednak dzięki konsekwentnie prowadzonej dywersyfikacji działalności Grupa PHN jest przygotowana na ewentualne turbulencje.
Chciałbym Państwa zapewnić, że jesteśmy gotowi podejmować wszystkie niezbędne działania, by utrzymać stabilną i bezpieczną sytuację spółki. Jesteśmy także gotowi realizować nowe projekty, o ile będą temu sprzyjać warunki makroekonomiczne. Obecnie nie widzimy większego zagrożenia dla planowanych na ten rok projektów nieruchomościowych, a prace przy prowadzanych inwestycjach przebiegają zgodnie z harmonogramem.
Naszym celem pozostaje dalsze zwiększanie wartości naszej spółki i zapewnienie jej dynamicznego rozwoju.
Niniejszym przedstawiamy Państwu Jednostkowy Raport Roczny Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. oraz Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., w których prezentujemy nasze wyniki finansowe i najważniejsze osiągnięcia w 2021 roku.
W ubiegłym roku, pomimo trudnych warunków rynkowych związanych z pandemią, zakłóceniami w łańcuchach dostaw, wzrostem kosztów pracy i materiałów budowlanych, czy też głębokimi zmianami na rynku biurowym, osiągnęliśmy wzrost zysku netto, a wynik z najmu utrzymaliśmy na poziomie zbliżonym do 2020 roku. Utrzymujemy także w ryzach koszty działalności. W następnych latach spodziewamy się zakończenia kolejnych istotnych inwestycji w segmencie mieszkaniowym. Portfel naszej Grupy obejmuje obecnie 156 aktywów nieruchomościowych o łącznej wartości około 3,5 mld zł. Plasuje nas to w czołówce największych firm nieruchomościowych w Polsce.
Konsekwentnie dywersyfikujemy obszary naszej działalności biznesowej. Wzmacniamy pozycję w różnych segmentach rynku i w miarę możliwości korzystamy z nadarzających się okazji inwestycyjnych. Jednocześnie, uważnie obserwujemy sytuację w całej branży nieruchomości, elastycznie dostosowując naszą ofertę do zmieniających się potrzeb klientów.
Prace budowlane związane z naszymi flagowymi inwestycjami w segmencie biurowym projektami SKYSAWA i INTRACO Prime w Warszawie - zbliżają się ku końcowi. Zawarliśmy długoterminową umowę najmu całej powierzchni kompleksu SKYSAWA z PKO Bankiem Polskim S.A. Była to największa umowa najmu w ponad 10-letniej historii działalności Grupy PHN i największa tego typu transakcja na polskim rynku w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Biurowiec SKYSAWA, doskonale zlokalizowany w samym centrum stolicy i spełniający najwyższe standardy nowoczesnego i przyjaznego środowisku budownictwa, stanie się wkrótce nową siedzibą największej polskiej instytucji finansowej. W przypadku INTRACO Prime podpisaliśmy umowę najmu na znaczącą część powierzchni i prowadzimy obecnie zaawansowane rozmowy z kolejnymi potencjalnymi klientami.
Jesteśmy w gronie firm, które w stanie zaprojektować i zrealizować zarówno duże kompleksy biurowo-handlowe, jak i kameralne osiedla mieszkaniowe. Nasze inwestycje cieszą się dużym zainteresowaniem i zdobywają uznanie międzynarodowych ekspertów. Nasz nowatorski projekt mieszkaniowo-rekreacyjny związany z rewitalizacją nabrzeża portowego w Gdyni - Yacht Park & Marina Yacht Park - znalazł się w 2021 roku wśród finalistów prestiżowej nagrody konkursu MIPIM Awards w Cannes. Z kolei, wyższa część kompleksu SKYSAWA, którą stanowi 155-metrowa wieża, zdobyła nominację w międzynarodowym konkursie BREEAM Awards 2022 w Londynie w kategorii „Regional Award Central and Eastern Europe”. Nagrody BREEAM przyznawane inwestycjom, które wyznaczają najwyższe standardy w zakresie rozwiązań proekologicznych i zrównoważonego budownictwa. To kolejna nasza nominacja w konkursie BREEAM Awards.
Od kilku lat konsekwentnie zwiększamy liczbę realizowanych przez nas inwestycji mieszkaniowych. Widzimy dalszy potencjał rozwoju tego segmentu rynku w ramach naszej Grupy. Obecnie w realizacji trzy inwestycje. Planujemy także rozpoczęcie budowy osiedla przy ul. Kolejowej w Warszawie oraz kolejne projekty mieszkaniowe.
Wraz z rozwojem usług e-commerce obserwujemy rosnące zainteresowanie najmem wysokiej klasy nieruchomości magazynowych zlokalizowanych w atrakcyjnych miejscach w Polsce. Zamierzamy rozwijać się także w tym segmencie rynku.
W ubiegłym roku spółka PHN Property Management, należąca do Polskiego Holdingu Nieruchomości i Polskiego Holdingu Hotelowego, nabyła od syndyka masy upadłościowej część przedsiębiorstwa spółki Cosmar Polska, funkcjonującą pod nazwą handlową „Regent Warsaw Hotel”. W przyszłości chcemy przekształcić ten hotel w jedno z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w stolicy.
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
(Wszystkie kwoty wyrażone są w mln PLN o ile nie podano inaczej)
Promujemy najwyższe zielone standardy na rynku nieruchomości. Nasze projekty przyjazne ludziom i środowisku, projektowane i tworzone zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Doskonale rozumiemy wyzwania współczesnego świata jakim zmiany klimatyczne. Wymagają one zdecydowanych działań takich jak minimalizacja śladu węglowego, skrócenie łańcucha dostaw czy szeroko pojętej energooszczędności budynków. Potwierdzają to prestiżowe certyfikaty, które nasze nowoczesne obiekty biurowe otrzymują od międzynarodowych instytucji oceniających ich zgodność z wymogami ochrony środowiska.
W imieniu Zarządu PHN chciałbym podziękować wszystkim pracownikom naszej Grupy za ich zaangażowanie w przedsięwzięcia realizowane przez nas w tym trudnym czasie. Podziękowania za powierzone nam zaufanie i wsparcie przy realizacji naszej strategii kieruję również do Rady Nadzorczej i do naszych Akcjonariuszy. Jesteśmy Grupą o silnych fundamentach, gotową do podejmowania ambitnych wyzwań.
Z wyrazami szacunku,
Marcin Mazurek
Prezes Zarządu PHN S.A.
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
(Wszystkie kwoty wyrażone są w mln PLN o ile nie podano inaczej)
Wybrane dane finansowe
w mln PLN
w mln EUR
Wybrane jednostkowe dane finansowe
Rok zakończony 31 grudnia 2021
Rok zakończony 31 grudnia 2020
Rok zakończony 31 grudnia 2021
Rok zakończony 31 grudnia 2020
I. Przychody operacyjne
39,4
39,3
8,6
8,8
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
63,0
7,7
13,8
1,7
III. Zysk (strata) brutto
63,0
7,7
13,8
1,7
IV. Zysk (strata) netto
72,7
8,1
15,9
1,8
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(6,1)
(6,9)
(1,3)
(1,5)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(254,0)
(149,7)
(55,5)
(33,5)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
7,3
389,5
1,6
87,1
VIII. Przepływy pieniężne netto razem
(252,8)
232,9
(55,2)
52,1
Stan na 31 grudnia 2021
Stan na 31 grudnia 2020
Stan na 31 grudnia 2021
Stan na 31 grudnia 2020
IX. Aktywa
2 780,5
2 729,0
604,5
591,4
X. Zobowiązania długoterminowe
558,7
573,2
121,5
124,2
XI. Zobowiązania krótkoterminowe
35,5
26,7
7,7
5,8
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
2 186,3
2 129,1
475,3
461,4
XIII. Kapitał zakładowy
51,2
51,0
11,1
11,1
XIV. Liczba akcji (szt.)
51 217 313
51 051 249
51 217 313
51 051 249
XV. Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR)
1,41
0,16
0,31
0,03
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR)
42,69
41,71
9,28
9,04
Powyższe dane finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku i rok zakończony 31 grudnia 2020 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na 31 grudnia 2021 roku: 4,5994 PLN/EUR oraz 31 grudnia 2020 roku: 4,6148 PLN/EUR;
pozycje jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku: 4,5775 PLN/EUR oraz okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku: 4,4742 PLN/EUR
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
(Wszystkie kwoty wyrażone są w mln PLN o ile nie podano inaczej)
Spis treści
A. Sprawozdanie finansowe ................................................................................................................................................................... 9
Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku ....................................................................................................... 9
Sprawozdanie z całkowitych dochodów ................................................................................................................................................... 10
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ............................................................................................................................................ 10
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................................................................................................................................ 11
Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające .................................................................................................. 12
1. Informacje ogólne .......................................................................................................................................................................... 12
1.1 O spółce ........................................................................................................................................................................................ 12
1.2 Skład Zarządu ............................................................................................................................................................................... 12
2. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego .................................................................................................................... 13
3. Identyfikacja sprawozdania finansowego ...................................................................................................................................... 13
4. Inwestycje Spółki ........................................................................................................................................................................... 14
5. Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie ......................................................... 14
6. Istotne zasady (polityka) rachunkowości ....................................................................................................................................... 15
6.1 Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych .......................................................................................................................... 15
6.1.1 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji ...................................................................................................................................... 15
6.1.2 Transakcje i salda ......................................................................................................................................................................... 15
6.1.3 Rzeczowe aktywa trwałe ............................................................................................................................................................... 16
6.2 Utrata wartości aktywów niefinansowych ...................................................................................................................................... 16
6.3 Koszty finansowania zewnętrznego .............................................................................................................................................. 17
6.4 Udziały w jednostkach zależnych .................................................................................................................................................. 17
6.5 Instrumenty finansowe .................................................................................................................................................................. 17
6.6 Należności handlowe oraz pozostałe aktywa ................................................................................................................................ 18
6.7 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ................................................................................................................................................ 19
6.8 Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne ....................................................................................................... 19
6.9 Kapitały ......................................................................................................................................................................................... 19
6.10 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania ................................................................................................................ 19
6.11 Podatek dochodowy ...................................................................................................................................................................... 19
6.12 Świadczenia pracownicze ............................................................................................................................................................. 20
6.13 Rezerwy ........................................................................................................................................................................................ 20
6.14 Przychody ..................................................................................................................................................................................... 20
6.15 Koszty ........................................................................................................................................................................................... 20
6.16 Dywidenda .................................................................................................................................................................................... 21
6.17 Koszty finansowe .......................................................................................................................................................................... 21
7. Zarządzanie ryzykiem finansowym ............................................................................................................................................... 21
7.1 Czynniki ryzyka finansowego ........................................................................................................................................................ 21
7.1.1 Ryzyko stopy procentowej ............................................................................................................................................................ 21
7.1.2 Ryzyko kredytowe ......................................................................................................................................................................... 21
7.1.3 Ryzyko utraty płynności ................................................................................................................................................................ 21
7.2 Zarządzanie ryzykiem kapitałowym .............................................................................................................................................. 21
7.3 Ważne oszacowania i założenia ................................................................................................................................................... 22
7.4 Informacje dotyczące segmentów działalności ............................................................................................................................. 22
8. Udziały w jednostkach zależnych .................................................................................................................................................. 23
9. Pozostałe aktywa finansowe ......................................................................................................................................................... 23
10. Struktura należności ...................................................................................................................................................................... 24
11. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz objaśnienia do sprawozdania z przepływów pieniężnych .............................................. 24
12. Struktura zobowiązań .................................................................................................................................................................... 24
13. Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego ........................................................................................... 25
14. Kapitał podstawowy ...................................................................................................................................................................... 25
15. Nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną .................................................................................................................................... 26
16. Przychody i koszty działalności operacyjnej ................................................................................................................................. 26
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
(Wszystkie kwoty wyrażone są w mln PLN o ile nie podano inaczej)
17. Dywidendy i przychody finansowe ................................................................................................................................................ 26
18. Koszty finansowe .......................................................................................................................................................................... 26
19. Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej .................................................................................................................................. 27
20. Koszty według rodzaju .................................................................................................................................................................. 27
21. Podział zysku Spółki za 2020 rok .................................................................................................................................................. 27
22. Zysk na jedną akcję ...................................................................................................................................................................... 27
23. Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku (straty) netto za 2021 rok ................................................................... 28
24. Zobowiązania inwestycyjne ........................................................................................................................................................... 28
25. Zobowiązania warunkowe ............................................................................................................................................................. 28
26. Transakcje z podmiotami powiązanymi ........................................................................................................................................ 28
26.1 Jednostka dominująca całej Grupy ............................................................................................................................................... 28
26.2 Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ..................................................................................................... 28
27. Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej ............................................................................................................................ 28
28. Wpływ koronawirusa na działalność Spółki ................................................................................................................................... 29
29. Zdarzenia po dniu bilansowym ...................................................................................................................................................... 29
Image should be here
S PRAWOZDANIE F INANSOWE P OLSKI H OLDING N IERUCHOMOŚCI S.A.
ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU
SPORZĄDZONE ZGODNIE Z M IĘDZYNARODOWYMI S TANDARDAMI S PRAWOZDAWCZOŚCI F INANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ U NIĘ E UROPEJSKĄ
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
(Wszystkie kwoty wyrażone są w mln PLN o ile nie podano inaczej)
9
A. Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku
Nota
31 grudnia 2021
31 grudnia 2020
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
1,0
1,3
Wartości niematerialne
0,3
0,5
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
13
9,3
0,1
Udziały w jednostkach zależnych
8
2 142,6
2 070,0
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
9
597,4
354,3
Aktywa trwałe razem
2 750,6
2 426,2
Aktywa obrotowe
Należności handlowe oraz pozostałe aktywa
10
3,3
6,4
Należności z tytułu podatku dochodowego
10
0,0
0,1
Krótkoterminowe aktywa finansowe
9
12,5
29,4
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
14,1
266,9
Aktywa obrotowe razem
29,9
302,8
Aktywa razem
2 780,5
2 729,0
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
12
(10,2)
(10,9)
Krótkoterminowe zadłużenie
12
(25,1)
(15,4)
Rezerwy krótkoterminowe
12
(0,2)
(0,4)
Zobowiązania krótkoterminowe razem
(35,5)
(26,7)
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe zadłużenie
12
(555,1)
(568,3)
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
12
(3,2)
(4,5)
Rezerwy długoterminowe
12
(0,4)
(0,4)
Zobowiązania długoterminowe razem
(558,7)
(573,2)
Zobowiązania razem
(594,2)
(599,9)
Aktywa netto
2 186,3
2 129,1
Kapitały
Kapitał podstawowy
14
51,1
51,0
Kapitał podstawowy niezarejestrowany
14
0,1
0,0
Nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną
15
1 930,8
1 929,0
Pozostałe kapitały zapasowe
131,6
141,5
Niepodzielone zyski zatrzymane
72,7
7,6
Kapitał własny ogółem
2 186,3
2 129,1
Pasywa razem
2 780,5
2 729,0
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
(Wszystkie kwoty wyrażone są w mln PLN o ile nie podano inaczej)
10
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
Rok zakończony
Nota
31 grudnia 2021
31 grudnia 2020
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej
16
39,4
39,3
Koszt własny podstawowej działalności operacyjnej
16
(39,7)
(35,7)
Zmiana wartości udziałów w jednostkach zależnych
8
64,9
17,6
Dywidendy
48,3
0,0
Przychody finansowe
17
16,9
10,8
Koszty finansowe
18
(52,2)
(5,3)
Zyski (straty) z tytu ł u utraty warto ś ci nale ż no ś ci handlowych i innych aktywów finansowych
(6,0)
0,0
Wynik z podstawowej działalności operacyjnej
71,6
26,7
Koszty administracyjne i sprzedaży
(9,3)
(10,1)
Pozostałe przychody
1,5
0,1
Pozostałe koszty
(0,8)
(9,0)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
63,0
7,7
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
63,0
7,7
Podatek dochodowy
19
9,7
0,4
Zysk (strata) netto
72,7
8,1
Pozostałe całkowite dochody
0,4
0,0
Całkowite dochody ogółem
73,1
8,1
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję w PLN
22
1,41
0,16
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
Kapitał
Nota
Kapitał podstawowy
Kapitał podstawowy niezarejestrowany
Nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną
Pozostałe kapitały zapasowe
Niepodzielone zyski zatrzymane
razem
Stan na 1 stycznia 2021 roku
51,0
0,0
1 929,0
141,5
7,6
2 129,1
Zysk netto za okres
72,7