Your newsletter subscriptions

Manage your newsletter subscriptions
Select the newsletter(s) to which you want to subscribe or unsubscribe.
Wypełniając niniejszy formularz i potwierdzając zgłoszenie przyciskiem „wyślij” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PHN S.A. z siedzibą w Warszawie, w zakresie przesyłania informacji handlowych odnośnie wynajmu powierzchni nieruchomości.Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby otrzymywać informację o nieruchomościach drogą elektroniczną, zaznacz że wyrażasz zgodę na:

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Jana Pawła II numer 12, kod pocztowy 00-124, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, tel. 48 (22) 850 91 00, sekretariat@phnsa.pl („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@phnsa.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia ofert wynajmu nieruchomości należących do PHN S.A. oraz podmiotów z Grupy Kapitałowej PHN.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa spowoduje niemożność realizowania marketingu bezpośredniego produktów przez podmioty Grupy PHN.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu wyrażenia zgody na przedstawienie ofert. 
7. Przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do Administratora to : żądanie dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Administrator danych naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym dane zostaną udostępnione w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością oraz podmioty świadczące usługi związane z jego bieżącą działalnością – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
12. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.