Compliance

Działamy w oparciu o wysokie standardy etyczne zgodne z naszymi wartościami. W osiągnięciu tego celu pomaga nam Kodeks etyki.

PHN ma ambicje, aby działać w oparciu o wysokie standardy etyczne na wszystkich rynkach. W osiągnięciu tego celu wspiera nas Kodeks Etyki, który ma pomóc nam wszystkim w przestrzeganiu wartości, dzięki którym PHN aspiruje do grona najlepszych spółek w branży nieruchomościowej. Wartości te obejmują:

  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • WSPÓŁPRACĘ
  • ZAUFANIE
  • SZACUNEK
  • ROZWÓJ

Kodeks Etyki stanowi zobowiązanie PHN do prowadzenia biznesu zgodnie z naszymi wartościami, obowiązującymi przepisami prawnymi, regulacjami wewnętrznymi oraz najwyższymi standardami branżowymi.

Jesteśmy rzetelni i profesjonalni

W PHN mamy odpowiednie kwalifikacje i narzędzia do realizacji zobowiązań zaciągniętych przez nas wobec klientów oraz podmiotów, z którymi współpracujemy. Kontakty z klientami czy partnerami biznesowymi opierają się o zaufanie oraz szacunek. Zwracamy uwagę na budowanie długofalowych i opartych o zaufanie relacji z klientami. Uczciwość na rynku wymaga, aby każdy z nas traktował ich w sposób etyczny oraz zgodny z przepisami prawa. Nie stosujemy nieuczciwych ani wprowadzających w błąd praktyk handlowych. Naszą ofertę przedstawiamy klientom w sposób jasny i zrozumiały. Spełniamy obietnice, które im składamy.

Ochrona środowiska

PHN poczuwa się do współodpowiedzialności za ochronę środowiska, a także za zdrowie ludzi. Jednym z naszych priorytetów jest dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, najemców, klientów oraz członków społeczności, w których prowadzimy działalność. Zarządzamy naszymi obiektami, inwestycjami oraz prowadzimy działalność, zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi. W naszej działalności uwzględniamy wpływ podejmowanych przez nas decyzji biznesowych na środowisko. Popieramy nowoczesne, proekologiczne i energooszczędne rozwiązania. Tworzymy infrastrukturę, która sprzyja ekologii oraz sukcesywnie staramy się ją instalować w realizowanych inwestycjach.

Praca z innymi

W PHN promujemy politykę równych szans. Przestrzegamy obowiązującego prawa w zakresie zatrudnienia. Zależy nam na tym, aby pracownicy traktowali się z godnością i szacunkiem. Tworzymy miejsca pracy, w których możemy skutecznie i efektywnie realizować swoje zadania. Staramy się zapewniać naszym pracownikom możliwość rozwoju i doskonalenie kompetencji. Pracujemy zespołowo. Szanujemy prawo do prywatności naszych pracowników. Jednocześnie akceptujemy różnorodność, w szczególności ze względu na pochodzenie, rasę, obywatelstwo, religię, płeć. W miejscu pracy gwarantujemy wolność poglądów oraz swobodę przekonań i wypowiedzi. Szanujemy prawo pracowników do wolnego zrzeszania się, według ich swobodnego wyboru, w związkach zawodowych i innych reprezentujących ich organizacjach. Promujemy postawę otwartości i zaangażowania.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Troska o ludzi sprawia, że bezpieczeństwo i zdrowie stanowią istotną wartość naszej działalności. Przestrzegamy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymagamy ich przestrzegania przez pracowników. Unikamy niepotrzebnego ryzyka dla naszych pracowników i społeczności lokalnych. Wyjątkowo ważne dla nas jest informowanie PHN o wszelkich zagrożeniach bezpieczeństwa, bowiem każdy z pracowników ponosi samodzielnie odpowiedzialność za bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Chronimy informacje

Zapewniamy właściwą i adekwatną ochronę naszych informacji o Spółce oraz tych, powierzonych nam przez klientów czy partnerów biznesowych. Wszyscy pracownicy powinni mieć świadomość konieczności ochrony informacji, co przekłada się wprost na obowiązek dołożenia wszelkich starań, aby informacje, dotyczące PHN, jak i naszych klientów czy partnerów biznesowych, zachowały status poufności.

Prywatność i dane osobowe

PHN szanuje prywatność wszystkich swoich pracowników, klientów czy partnerów biznesowych. Postępujemy odpowiedzialnie z informacjami osobowymi, przestrzegając obowiązującego prawa, w tym chronimy dane osobowe.

Informacje poufne

W obrocie papierami wartościowymi nie wykorzystujemy informacji poufnych. Informacje poufne chronimy do chwili ich upublicznienia – nie ujawniamy informacji poufnych osobom nieuprawnionym, nie udzielamy rekomendacji na podstawie posiadanych informacji poufnych. Przestrzegamy zakazów transakcyjnych w okresach zamkniętych.

Własność intelektualna i inne aktywa

Chronimy naszą własność intelektualną. Szanujemy także poufność i prawa własności intelektualnej innych osób. Co do zasady każda praca wykonana przez pracownika PHN częściowo lub w całości w związku z obowiązkami zawodowymi lub w czasie pracy, przy użyciu zasobów lub informacji należących do PHN, jest własnością PHN. Wykorzystujemy dostępne nam opracowania i materiały w zakresie uprawnionym na podstawie odpowiednich umów z autorami.

Zgłaszanie naruszeń

Jeśli chciałbyś zgłosić naruszenie przez PHN wartości zawartych w Kodeksie Etyki, skontaktuj się z nami.

Do pobrania: