Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu obiektów mieszkalno-usługowych w rejonie Molo Rybackiego w Gdyni

środa, Kwiecień 3, 2024 - 14:49

Działając na podstawie Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznych zabudowy i zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Arkadiusza Rybickiego w Gdyni, Organizator Konkursu zawiadamia, iż zgodnie z ostateczną oceną Prac Konkursowych dokonaną przez Komisję Konkursową wybrano jako najlepszą pracę konkursową o numerze 076845 złożoną przez Uczestnika tj. pracownię architektoniczną FS&P ARCUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Abrahama 12 lok. XI.

Skład autorski:

  1. Rafał Dominik Eymontt
  2. Mariusz Ścisło
  3. Arkadiusz Janowicz
  4. Urszula Bereś
  5. Paulina Nieróbca
  6. Karolina Piaścik
  7. Magdalena Jankowska
  8. Paulina Jaczewska-Wocial

UZASADNIENIE WYNIKÓW KONKURSU

Praca Nr 076845 otrzymuje I Nagrodę, którą przyznano za przedstawienie czytelnego rozwiązania przestrzennego i zagospodarowania terenu, odpowiadającego na wytyczne Organizatora Konkursu, gwarantującego spójność przestrzenną wraz z uzasadnionym rozmieszczeniem funkcji poszczególnych etapów inwestycji oraz obiektów, które prezentują atrakcyjne rozwiązanie funkcjonalno-przestrzenne przyjazne dla przyszłych mieszkańców i użytkowników.

 Koncepcja stanowi autorską kontynuację i nawiązuje rozwiązaniami architektoniczno-przestrzennymi do zrealizowanej, od strony zachodniej, zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla Yacht-Park 1.

Zapewnienie funkcjonalności i elastyczności zaproponowanych rozwiązań oraz spełnienie wytycznych projektowych Organizatora Konkursu wraz z przyjętymi, indywidualnymi propozycjami rozwiązań architektonicznych daje podstawę do przyjęcia założenia, iż kontynuacja pracy pozwoli na osiągnięcie efektu końcowego w postaci założenia architektoniczno-urbanistycznego stanowiącego atrakcyjne uzupełnienie kwartału tego rejonu Gdyni.

Na uznanie zasługuje rozwiązanie strefy mieszkaniowej zapewniające bezkolizyjne z ruchem kołowym wnętrza urbanistyczne, wyposażone w place zabaw i strefy odpoczynku mieszkańców.

Budynki mieszkalne, tworząc osiedle mieszkaniowe, stanowią niezależną strefę funkcjonalną, która jednocześnie tworzy spójny układ funkcjonalny oraz komunikacyjny całego zamierzenia. Architektura budynków oraz ich gabaryty pozwalają na zachowanie atrakcyjnego układu przestrzennego, niezbędnego do właściwego funkcjonowania osiedla, uzyskania otwarć widokowych oraz zachowania skali tej części Gdyni.