Cegłowska 38

52.2827459,20.95574

Cegłowska 38

Cegłowska 38, Warszawa
Podstawowe informacje
Cena (PLN/EUR) m2
4 987,83 PLN 1 140,13 EUR
Cena (PLN/EUR)
2 050 000,00 PLN 468 592,85 EUR
Województwo
Mazowieckie
Dzielnica
Bielany
Powierzchnia
411,00 m2
Rodzaj transakcji
Sprzedaż
Rodzaj nieruchomości
domy
Opis

Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”), działający w imieniu PHN SPV 11 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO mającym na celu sprzedaż prawa użytkowania wieczystego należącego do PHN SPV 11 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. („Sprzedający”) nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie, w dzielnicy Bielany, przy ul. Cegłowskiej 38, działka ewidencyjna nr 82, obręb 7-05-05. Powierzchnia działki wynosi 441m2, a powierzchnia użytkowa budynku mierzona po podłodze (wraz z kondygnacją podziemną) – 411 m2.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Warszawa Mokotów w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1M/00175880/3.

SZCZEGÓŁY DOT. PRZETARGU (Z ZAŁĄCZNIKAMI) DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.PHNSA.PL W DZIALE BIP OGŁOSZENIA I PRZETARGI.

1. Przedmiot postępowania
Dom w zabudowie bliźniaczej, idealny zarówno dla firmy poszukującej cichego biura, dobrze skomunikowanego z centrum miasta, jak i dla każdego, kto chciałby zamieszkać w zielonym sąsiedztwie Lasu Bielańskiego.
Budynek o konstrukcji murowanej, posadowiony na murowanych fundamentach, ma 4 kondygnacje, w tym jedną podziemną. Teren działki jest ogrodzony. Budynek posiada dostęp do następujących mediów: prąd, woda, kanalizacja, co., gaz, kanalizacja burzowa oraz instalacje: wentylacja i telekomunikacja.
Otoczenie w przeważającej części składa się z obiektów mieszkalnych. W bliskim otoczeniu znajdują się budynki mieszkalne oraz budynki oświaty.
Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania obszaru Starych Bielan uchwalonym przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą Nr XCIV/2817/2010
z dnia 09.11.2010 r. teren, na którym znajduje się działka oznaczony jest symbolami urbanistycznymi MNM 34 – podstawowe przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną z budynkami zawierającymi 3-5 lokali mieszkalnych.
Obecnie budynek nie jest objęty umową najmu.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie istnieją zobowiązania, których przedmiotem jest Nieruchomość.

2. Cena wywoławcza oraz informacja o opodatkowaniu sprzedaży podatkiem VAT
Cena wywoławcza wynosi 2 050 000 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto.

Sprzedaż Nieruchomości objętej przetargiem jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 710), z możliwością rezygnacji
ze zwolnienia (oświadczenie). Do oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia i wyborze opodatkowania sprzedaży Nieruchomości stawką podstawową VAT w wysokości 23% może przystąpić tylko podmiot będący czynnym podatnikiem VAT.
Sprzedający dopuszcza zapłatę ceny ze środków pochodzących z kredytu lub pożyczki bankowej.

3. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia
Wymagane wniesienie wadium w wysokości 102 500 (słownie: sto dwa tysiące pięćset) złotych, najpóźniej na dzień przed terminem wskazanym na otwarcie ofert, na rachunek Sprzedającego numer:
97 1240 1053 1111 0010 5390 2363 w Banku PEKAO S.A.
Na przelewie należy umieścić adnotację: „Wadium – przetarg na sprzedaż nieruchomości w Warszawie przy ulicy Cegłowskiej 38”. Za termin wniesienia wadium zostaje przyjęty termin uznania rachunku Sprzedającego.
Wadium podlega zwrotowi uczestnikowi, który nie został wyłoniony na nabywcę lub w przypadku zamknięcia przetargu w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu postępowania lub zamknięciu przetargu.

Wadium nie będzie podlegać zwrotowi jeżeli uczestnik, który wygra postępowanie nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organizatora przetargu (uchyli się od zawarcia umowy), chyba że strony uzgodnią inny termin jej zawarcia, w szczególności w związku z finansowaniem zakupu nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu lub pożyczki bankowej.

4. Prowadzenie postępowania
Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:
I część – część jawna przetargu, w której zostaną otwarte złożone oferty
w obecności oferentów.
Termin otwarcia ofert: dnia 12 listopada 2018 r. o godz. 13:00;
Miejsce otwarcia ofert: budynek Kaskada, Al. Jana Pawła II 12, V piętro
II część – część niejawna, negocjacje z zachowaniem konkurencji,
z dopuszczeniem możliwości zorganizowania dodatkowego przetargu ustnego ograniczonego.

5. Termin i miejsce składania ofert

Osoby zainteresowane nabyciem Nieruchomości mogą składać oferty w kancelarii Spółki:
Polski Holding Nieruchomości S. A., budynek Kaskada, Al. Jana Pawła II 12, V piętro, 00-124 WARSZAWA
z dopiskiem:
Oferta w przetargu na zakup nieruchomości w Warszawie przy ulicy Cegłowskiej 38
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie w kancelarii Spółki, do godziny 12:00 do dnia 12 listopada 2018 roku.
W przypadku przesłania oferty pocztą pod uwagę będzie brana data jej wpłynięcia do Kancelarii Spółki.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Forma i treść oferty
Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę, i siedzibę, jeśli oferentem jest osoba prawna;
2. Datę sporządzenia oferty;
3. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
4. Termin związania ofertą, przy czym nie może być on krótszy niż 90 dni
od dnia złożenia oferty.

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia
Podmioty przystępujące do udziału w postępowaniu zobowiązane są dołączyć do składanej oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Oświadczenie o obowiązku zachowania tajemnicy handlowej, co do informacji dotyczących Spółki uzyskanych w trakcie postępowania wg załącznika nr 1 do ogłoszenia;
2. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem fizycznym i prawnym Nieruchomości;
3. Oświadczenie o świadomości skutków prawnych uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości przez osobę wygrywającą postępowanie;
4. Oświadczenie, iż w przypadku zamknięcia postępowania i wyboru składającego ofertę, a następnie nie wyrażenia zgody na sprzedaż Nieruchomości przez właściwy organ statutowy, nie będzie wnosił żadnych roszczeń związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży, w stosunku do Spółki oraz Sprzedającej;
5. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami postępowania i nie zgłaszaniu do nich zastrzeżeń;
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystąpienie skutku prawnego doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty, w przypadku dwukrotnego nieodebrania awiza o nadejściu listu poleconego, w ostatnim dniu upływu terminu do odbioru korespondencji;
7. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia dowodu osobistego lub paszportu) oraz klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych, według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia;
8. Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz wydruk
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
9. Reprezentanci spółki prawa handlowego – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego wykazujący umocowanie do reprezentowania danej spółki oraz dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia dowodu osobistego lub paszportu) osoby reprezentującej wraz z klauzulą zgody
na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt 7 powyżej;
10. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia dowodu osobistego lub paszportu) wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt 7 powyżej i pełnomocnictwo w formie notarialnej oraz:
 w przypadku osoby prawnej – oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,
 w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej aktualny w dacie wystawienia pełnomocnictwa.

8. Informacja o wizji lokalnej

Wizji lokalnej Nieruchomości można dokonać do dnia poprzedzającego termin złożenia oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu:
tel.: 22 850 95 95,
e-mail: sprzedaz@phnsa.pl

9. Pozostałe informacje

Cudzoziemcy mogą nabyć Nieruchomość na zasadach określonych w ustawie
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

Przed złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się ze stanem fizycznym i prawnym Nieruchomości.
Informujemy, że granice Nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Sprzedającego.
Koszt aktu notarialnego ponosi Kupujący. Po zakończeniu postępowania zostanie uzgodniony termin i miejsce podpisania umowy sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana.
Informujemy, że warunkiem podpisania umowy sprzedaży Nieruchomości jest uzyskanie przez Sprzedającego zgody organów statutowych na sprzedaż.
Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje o Nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółki, telefonicznie lub e-mailem:
Kontakt:
Tel.: +48 22 850-95-95,
E-mail: sprzedaz@phnsa.pl

Polski Holding Nieruchomości S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania i jego zamknięcia bez wskazania przyczyn.

Szczegółowe informacje
Województwo
Mazowieckie
Miasto
Warszawa
Dzielnica
Bielany
Ulica
Cegłowska 38
Powierzchnia
411
Powierzchnia działki
441
Rodzaj budynku
kamienica
Liczba pokoi
12
Stan budynku
bardzo dobry
Stan nieruchomości
bardzo dobry
Forma własności
użytkowanie wieczyste

W pobliżu

© OpenStreetMap contributors.
Powrót do listy ofert

Sprawdź pozostałe oferty z tej lokalizacji

Go to the offer
dipservice_agencja_dw_878_10.jpg
na wynajem
Cegłowska 38
Warszawa
Typ obiektu: domy
Powierzchnia: 452,00 m2