Inwestycyjna

51.9782346,15.4851751

Inwestycyjna

Inwestycyjna, Zielona Góra
Podstawowe informacje
Cena (PLN/EUR) m2
97,33 PLN 22,25 EUR
Cena (PLN/EUR)
960 000,00 PLN 219 438,60 EUR
Województwo
Lubuskie
Dzielnica
Powierzchnia
9 863,00 m2
Rodzaj transakcji
Sprzedaż
Rodzaj nieruchomości
dzialki
Zespół Sprzedaży
22 850 95 95
Opis

Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”), działający w imieniu Warszawskiego Holdingu Nieruchomości S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO mającym na celu sprzedaż prawa własności należącego do Warszawskiego Holdingu Nieruchomości S.A. („Sprzedający”) nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie osiedla Czarkowo, w Łężycy, Zielona Góra, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 357/7, obręb 0059 Zielona Góra o powierzchni 0,9863 ha. Dla w/w działki Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1E/00060062/6.

SZCZEGÓŁY DOT. PRZETARGU (Z ZAŁĄCZNIKAMI) DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.PHNSA.PL W DZIALE BIP OGŁOSZENIA I PRZETARGI.

1. Przedmiot postępowania

Niezabudowana i nieogrodzona działka gruntu, wchodząca w skład kompleksu osiedla Czarnkowo. Położona w bliskim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej numer 281, w odległości ok. 7 km od centrum miasta. Okolice działki stanowią tereny leśne i tereny zabudowy podmiejskiej. Po drugiej stronie drogi wojewódzkiej znajduje się zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna. Na terenie osiedla zlokalizowano podstawowe punkty usługowe; w bliskim sąsiedztwie jest market typu dyskont oraz przystanek komunikacji miejskiej. W bliskim sąsiedztwie działki są wszystkie podstawowe media. Dla przedmiotowej działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr XXXV.282.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 3 lipca 2013 roku. Przedmiotowa działka znajduje się w obrębie oznaczonym symbolem MW1 - tereny zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie istnieją zobowiązania, których przedmiotem jest Nieruchomość.

2. Cena wywoławcza oraz informacja o opodatkowaniu sprzedaży podatkiem VAT

Cena wywoławcza wynosi 960 000 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych netto. Transakcja sprzedaży (w rozumieniu prawa podatkowego ) jest opodatkowana stawką 23% VAT.
Sprzedający dopuszcza zapłatę ceny ze środków pochodzących z kredytu lub pożyczki bankowej.

3. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia
Wymagane wniesienie wadium w wysokości 48 000 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy) złotych, najpóźniej na dzień przed terminem wskazanym na otwarcie ofert, na rachunek Sprzedającego numer: 24 1240 6003 1111 0000 4946 4320 w Banku PEKAO S.A.
Na przelewie należy umieścić adnotację: „Wadium – przetarg na sprzedaż nieruchomości w Zielonej Górze Łężyca, działka nr 357/7”. Za termin wniesienia wadium zostaje przyjęty termin uznania rachunku Sprzedającego. Wadium podlega zwrotowi uczestnikowi, który nie został wyłoniony na nabywcę lub w przypadku zamknięcia przetargu w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu postępowania lub zamknięciu przetargu. Wadium nie będzie podlegać zwrotowi jeżeli uczestnik, który wygra postępowanie nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organizatora przetargu (uchyli się od zawarcia umowy), chyba że strony uzgodnią inny termin jej zawarcia, w szczególności w związku z finansowaniem zakupu nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu lub pożyczki bankowej.


4. Prowadzenie postępowania
Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:
I część – część jawna przetargu, w której zostaną otwarte złożone oferty w obecności oferentów. Termin otwarcia ofert: dnia 30 listopada 2018 r. o godz. 13:00; Miejsce otwarcia ofert: budynek Kaskada, Al. Jana Pawła II 12, V piętro
II część – część niejawna, negocjacje z zachowaniem konkurencji, z dopuszczeniem możliwości zorganizowania dodatkowego przetargu ustnego ograniczonego.

5. Termin i miejsce składania ofert
Osoby zainteresowane nabyciem Nieruchomości mogą składać oferty w kancelarii Spółki: Polski Holding Nieruchomości S. A. budynek Kaskada Al. Jana Pawła II 12 V piętro 00-124 WARSZAWA
z dopiskiem: Oferta w przetargu na zakup nieruchomości w Łężycy Zielona Góra działka nr 357/7 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie w kancelarii Spółki, do godziny 12:00 do dnia 30 listopada 2018 roku. W przypadku przesłania oferty pocztą pod uwagę będzie brana data jej wpłynięcia do Kancelarii Spółki.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Forma i treść oferty
Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę, i siedzibę, jeśli oferentem jest osoba prawna;
2. Datę sporządzenia oferty;
3. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
4. Termin związania ofertą, przy czym nie może być on krótszy niż 90 dni od dnia złożenia oferty.

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia
Podmioty przystępujące do udziału w postępowaniu zobowiązane są dołączyć do składanej oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Oświadczenie o obowiązku zachowania tajemnicy handlowej, co do informacji dotyczących Spółki uzyskanych w trakcie postępowania wg załącznika nr 1 do ogłoszenia;
2. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem fizycznym i prawnym Nieruchomości;
3. Oświadczenie o świadomości skutków prawnych uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości przez osobę wygrywającą postępowanie;
4. Oświadczenie, iż w przypadku zamknięcia postępowania i wyboru składającego ofertę, a następnie nie wyrażenia zgody na sprzedaż Nieruchomości przez właściwy organ statutowy, nie będzie wnosił żadnych roszczeń związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży, w stosunku do Spółki oraz Sprzedającej;
5. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami postępowania i nie zgłaszaniu do nich zastrzeżeń;
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystąpienie skutku prawnego doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty, w przypadku dwukrotnego nieodebrania awiza o nadejściu listu poleconego, w ostatnim dniu upływu terminu do odbioru korespondencji;
7. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia dowodu osobistego lub paszportu) oraz klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych, według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia;
8. Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz wydruk
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
9. Reprezentanci spółki prawa handlowego – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego wykazujący umocowanie do reprezentowania danej spółki oraz dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia dowodu osobistego lub paszportu) osoby reprezentującej wraz z klauzulą zgody
na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt 7 powyżej;
10. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia dowodu osobistego lub paszportu) wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt 7 powyżej i pełnomocnictwo w formie notarialnej oraz:
 w przypadku osoby prawnej – oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,
 w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej aktualny w dacie wystawienia pełnomocnictwa.

8. Pozostałe informacje

Cudzoziemcy mogą nabyć Nieruchomość na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

Przed złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się ze stanem fizycznym i prawnym Nieruchomości. Informujemy, że granice Nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Sprzedającego.
Koszt aktu notarialnego ponosi Kupujący. Po zakończeniu postępowania zostanie uzgodniony termin i miejsce podpisania umowy sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana.
Informujemy, że warunkiem podpisania umowy sprzedaży Nieruchomości jest uzyskanie przez Sprzedającego zgody organów statutowych na sprzedaż. Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Szczegółowe informacje o Nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółki, telefonicznie lub e-mailem:
Kontakt:
Tel.: +48 22 850-95-95,
E-mail: sprzedaz@phnsa.pl

Polski Holding Nieruchomości S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania i jego zamknięcia bez wskazania przyczyn.

Szczegółowe informacje
Województwo
Lubuskie
Miasto
Zielona Góra
Ulica
Inwestycyjna
Powierzchnia
9863
Forma własności
własność
Typ działki
budowlana-wielorodzinna

W pobliżu

© OpenStreetMap contributors.
Powrót do listy ofert

Sprawdź pozostałe oferty z tej lokalizacji

Go to the offer
dipservice_agencja_zs_909_10.jpg
na sprzedaż
Inwestycyjna
Zielona Góra
Typ obiektu: dzialki
Powierzchnia: 13 041,00 m2
Go to the offer
dipservice_agencja_zs_910_10.jpg
na sprzedaż
Inwestycyjna
Zielona Góra
Typ obiektu: dzialki
Powierzchnia: 16 909,00 m2