Dywidenda za rok obrotowy 2021

wtorek, Czerwiec 28, 2022

Raport bieżący nr 9/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.

Dywidenda za rok obrotowy 2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy Uchwały nr 7 w sprawie podziału zysku za rok 2021, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy postanowiło, że:

1)      zysk netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. w kwocie 72 675 254,35 PLN, zostanie podzielony w następujący sposób:

  • kwota 18 438 232,68 PLN przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
  • kwota 54 237 021,67 PLN przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy,

2)      kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,36 PLN.

W dywidendzie uczestniczy 51 217 313 akcji Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy przedmiotowej uchwały, ustaliło dzień dywidendy na dzień 18 sierpnia 2022 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2022 r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Tomasz Sztonyk - Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi