Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta znaczącej umowy kredytowej

środa, Październik 26, 2022

Raport bieżący nr 13/2022 z dnia 26 października 2022 r.

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta znaczącej umowy kredytowej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 26 października 2022 r. spółka zależna od Emitenta – PHN SPV 1 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „PHN SPV 1”) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „PKO Bank Polski”) zawarły umowę kredytu budowlanego oraz kredytu inwestycyjnego (dalej „Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest kredyt budowalny w maksymalnej wysokości 62,65 mln EUR (co na dzień 26 października 2022 r. tj. na dzień podpisania Umowy, wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, stanowi równowartość kwoty 297,83 mln PLN) oraz kredyt inwestycyjny w maksymalnej wysokości 70,00 mln EUR (co na dzień 26 października 2022 r. tj. na dzień podpisania Umowy, wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, stanowi równowartość kwoty 332,77 mln PLN).

Kredyt budowalny zostanie przeznaczony na finansowanie lub refinansowanie do 50% kosztów projektu SKYSAWA realizowanego przez grupę kapitałową Emitenta, położonego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36. Kredyt inwestycyjny zostanie przeznaczony na spłatę kredytu budowalnego oraz refinansowanie kosztów ww. projektu poniesionych przez PHN SPV 1 z środków własnych.

Termin spłaty kredytu budowalnego przypada do dnia 31 grudnia 2023 r., a kredytu inwestycyjnego w jedną z wcześniejszych dat tj. dzień przypadający 60 miesięcy od dnia dokonania pierwszego wykorzystania w odniesieniu do kredytu inwestycyjnego lub 31 grudnia 2028 r.

Do podstawowych zabezpieczeń umowy kredytu ustanawianych przez PHN SPV 1 oraz Emitenta na rzecz banku finansującego należą w szczególności: (i)hipoteka na nieruchomości, na której realizowany jest projekt SKYSAWA, zabezpieczająca kredyty oraz hedge, (ii) zastaw finansowy i rejestrowy na udziałach w spółce komplementariusza ustanowiony przez Emitenta, (iii) zastaw rejestrowy na aktywach komplementariusza PHN SPV 1, (iv) poręczenie spłaty zobowiązań PHN SPV 1 wobec PKO Banku Polskiego. Pozostałe warunki umowy kredytowej, w tym również zabezpieczenia, nie odbiegają w sposób znaczący od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

PKO Bank Polski nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem i PHN SPV 1 ani z osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta i PHN SPV 1. Umowa kredytowa uznana została za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Lesiński - Członek Zarządu ds. Finansowych

Tomasz Sztonyk - Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi