Obligacje

Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. w dniu 24 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia siedmioletniego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 1.000.000.000 PLN w każdym momencie trwania programu (dalej „Program”) oraz o zawarciu w dniu 24 kwietnia 2019 r. Umowy programowej z konsorcjum banków obsługujących Program, tj. z: PKOBP S.A., Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. i Santander Bank Polska S.A.

Program przewiduje dokonywanie przez Spółkę wielokrotnych emisji obligacji, zgodnie z następującymi założeniami:

  • obligacje będą oferowane w ramach oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w oparciu o stosowne wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane w art. 1 ust. 4 lit. a), b) lub d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. albo w ramach oferty niepublicznej zgodnie z art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach;
  • obligacje będą miały okres zapadalności nie dłuższy niż siedem lat, z zastrzeżeniem ewentualnej możliwości ich wcześniejszego wykupu na zasadach określonych w warunkach emisji;
  • obligacje będą uprawniały ich posiadaczy wyłącznie do świadczeń pieniężnych;
  • obligacje będą oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej;
  • obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone, na okaziciela, podlegające rejestracji bezpośrednio w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. albo w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a następnie przeniesione do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
  • obligacje będą mogły podlegać wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.

W dniu 29 maja 2019 r. Spółka podjęła uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 160.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 160.000.000 PLN („Obligacje”), emitowanych w ramach Programu w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), tj. w trybie oferty niepublicznej, skierowanej do nie więcej niż 149 indywidulanie wybranych inwestorów instytucjonalnych będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu art. 3 pkt 39b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w tym również uprawnionych kontrahentów w rozumieniu art. 3 pkt 39d ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,4 %.

W dniu 3 grudnia 2020 r. Spółka podjęła uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 325.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 325.000.000 PLN („Obligacje”), emitowanych w ramach Programu w trybie oferty publicznej, w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,95 %.

W dniu 16 maja 2023 r. Spółka podjęła uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 220 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 220 000 000 PLN („Obligacje”), emitowanych w ramach Programu w trybie oferty publicznej, w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 3,95%.

Tabele odsetkowe do pobrania poniżej.