Obligacje

Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. w dniu 24 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia siedmioletniego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 1.000.000.000 PLN w każdym momencie trwania programu (dalej „Program”) oraz o zawarciu w dniu 24 kwietnia 2019 r. Umowy programowej z konsorcjum banków obsługujących Program, tj. z: PKOBP S.A., Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. i Santander Bank Polska S.A.

Program przewiduje dokonywanie przez Spółkę wielokrotnych emisji obligacji, zgodnie z następującymi założeniami:

  • łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych i niewykupionych w ramach Programu nie przekroczy 1.000.000.000 PLN;
  • obligacje każdej serii zaoferowane zostaną w drodze oferty niepublicznych, w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, poprzez proponowanie nabycia obligacji skierowane do  indywidualnie wybranych inwestorów instytucjonalnych będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu art. 3 pkt 39b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w tym również uprawnionych kontrahentów w rozumieniu art. 3 pkt 39d ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
  • obligacje będą oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej i uprawniały ich posiadaczy wyłącznie do świadczeń pieniężnych;
  • obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone, na okaziciela, nieposiadające formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
  • okres zapadalności obligacji każdej serii nie przekroczy siedmiu lat, z zastrzeżeniem ewentualnej możliwości ich wcześniejszego wykupu na zasadach określonych w warunkach emisji danej serii;
  • obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.

W dniu 29 maja 2019 r. Spółka podjęła uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 160.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 160.000.000 PLN („Obligacje”), emitowanych w ramach Programu w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), tj. w trybie oferty niepublicznej, skierowanej do nie więcej niż 149 indywidulanie wybranych inwestorów instytucjonalnych będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu art. 3 pkt 39b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w tym również uprawnionych kontrahentów w rozumieniu art. 3 pkt 39d ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,4 %.

Tabele odsetkowe do pobrania poniżej.